شعبه یک

نشانی

تهران بزرگراه ارتش پاساژ پرنیان

ایمیل :  info@khanetalaie.com

تلفن تماس :  ۰۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲

تلفن همراه :  ۰۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲

شعبه دو

نشانی

تهران آجودانیه مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه

ایمیل :  info@khanetalaie.com

تلفن تماس :  ۰۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲

تلفن همراه :  ۰۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲